Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego

Stowarzyszenie Muzealników Polskich, oddział zachodniopomorski; Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zespół Dworsko – Parkowy Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach, Stowarzyszenie Akademia Kulice zorganizowali konferencję Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego.

Konferencja Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego poświęcona była dyskusji nad znaczeniem i rolą kolekcji zebranych przez pasjonatów historii regionalnej, które odgrywają ważną funkcję w pielęgnowaniu tradycji i pamięci miejscowości Pomorza Zachodniego. Zbiory te stanowią ważny element budowania lokalnej tożsamości pomorskiej i są na ogół mniej znane od zabytków eksponowanych przez muzea zachodniopomorskie. Kolekcje są od wielu lat gromadzone przez zachodniopomorskie instytucje kultury (Domy i Ośrodki Kultury, Biblioteki) i edukacji (Szkoły) oraz inne podmioty podległe samorządom lokalnym lub znajdują się w gestii stowarzyszeń, fundacji lub osób prywatnych. Kolekcje są przeważnie gromadzone w instytucjach jako: Muzea,  Izby Muzealne, Izby Pamięci, Izby Tradycji. Instytucje, przy których działają Muzea lub Izby Muzealne, Izby Pamięci lub Tradycji borykają się z wieloma problemami dotyczącymi katalogowania, przechowywania, konserwacji i wystawiania zgromadzonych kolekcji.

Konferencja była okazją do prezentacji ośrodków posiadających kolekcje, ich opiekunów oraz przedstawienia problemów jakie wynikają przy gromadzeniu zbiorów zabytków i ich eksponowaniu. Podczas spotkania zostaną przedyskutowane rozwiązania prawno-organizacyjne, które poprawią status i podkreślą rangę i znaczenie kolekcji znajdujących się pod opieką rozmaitych instytucjach zachodniopomorskich oraz organizacji społecznych i osób prywatnych. Na konferencji był również Krystian Zalewski, który przedstawił działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Konferencja odbyła się Szczecinie w Zamku Książąt w Szczecinie i była kontynuowana w ośrodku US w Kulicach koło Nowogardu. Organizatorzy przewidują, że projekt Małe ojczyzny Pomorza Zachodniego stanie się imprezą cykliczną.